آیین نگارش مکاتبات اداری
47 بازدید
محل ارائه: دوره های پودمانی دستگاه های دولتی
مقطع: لیسانس
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی