مفهوم تإویل در سوره یوسف
82 بازدید
محل نشر: فصلنامه پژوهش های قرآنی - شماره 59 و 60 - سال 1388
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: چه بسیار واژه¬های قرآنی که در ساختار کلام الهی از بار معنایی خاصی برخوردارند و جز با ژرف‌اندیشی و تأمل در زبان قرآن، دسترسی به معانی آنها میسر نمی¬باشد. «تأویل» که شاهد هفت مرتبه تکرار آن در قرآن هستیم، از جمله واژه¬هایی است که در ترکیب با دیگر کلمات و یا عبارات قرآنی، معانی مختلفی را افاده می¬نماید. در بسیاری از آنها میان اهل تفسیر اختلاف چندانی دیده نمی‌شود. آنچه در تفاسیر تاکنون ابهام¬آمیز می‌نماید، مفهوم این واژه در آیه ۳۷ سوره یوسف است که ترجمه‌های قرآنی دسترس، غالباً معنای «تعبیرخواب» را بر آن انتخاب کرده¬اند که پیام آیه را دگرگون ساخته است. این مقاله با نگاهی نقدآمیز به ترجمه¬ها و تفاسیر موجود، به دنبال کشف بهترین و نزدیک¬ترین مفهومی است که سخن وحیانی را در این زمینه در برمی گیرد. کلید واژه‌ها: تأویل/ یوسف۷/ تعبیر خواب/ چگونگی غذا/ ذلکما