آغاز نبوت و چگونگی نزول قرآن
57 بازدید
محل نشر: فصلنامه «پژوهش های قرآنی» تابستان و پاییز 1385 - شماره 46 و 47 » 34 صفحه
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: در رابطه با آغاز نبوت و چگونگى نزول قرآن بر پیامبر اکرم(ص) دیدگاه هاى متعددى وجود دارد: ۱ـ آغاز نبوت و نزول قرآن ماه رمضان است. ۲ـ آغاز نبوت با نزول وحى قرآنى نبوده است. ۳ـ آغاز نبوت و نزول چند آیه در ماه رجب بوده است اما این نزول به معناى نزول قرآن نیست. ۴ـ پیامبر دو بعثت داشته است یکى در ماه رجب بدون وحى قرآنى و دیگر همراه با دعوت عمومى و نزول قرآن در ماه رمضان. ۵ـ قرآن دو گونه نزول داشته است: دفعى و تدریجى. دفعى آن در شب قدر و تدیجى آن با آغاز بعثت در ماه رجب بوده است. ۶ـ قرآن تنها نزول تدریجى داشته و آغاز نبوت یا در ماه رمضان با نزول آیات و یا در ماه رجب بدون وحى قرآنى بوده است. این نوشتار نخستبه تحلیل و بررسى دیدگاه هاى یاد شده همراه با دلایل آنها مى پردازد سپس دیدگاه اخیر را انتخاب مى کند و در ضمن از برخى نظریات نادر در باب نزول قرآن و آغاز نبوت نیز یاد مى کند. کلید واژه‏ها: قرآن، نبوت، نزول قرآن، نزول تدریجى، نزول دفعى، ماه رمضان، ماه رجب، بعثت.