قربانی در حج و مقتضیات زمان
58 بازدید
محل نشر: مجله میقات حج - شماره 63 - سال 1387
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
فزوني جمعيّت مسلمانان و ورود فنّ‌آوري‌هاي نو در متن زندگي آنان، فصل جديدي را در موضوعات فقهي گشوده، و دانشمندان و فقيهان اسلامي را با چالش جدّي روبرو ساخته است. رفتن به حجّ، اگر در گذشته با رنج و دشواري‌هاي طاقت‌فرسايي و در زمان بسيار طولاني ممكن بود، امروز با وجود وسايط نقلية تندرو و هواپيما‌هاي غول پيكر، بسيار راحت و در زمان بسيار اندكي از روز انجام مي‌پذيرد. راحتي و كوتاهي زمان سفر، و بهبود وضعيّت اقتصادي مسلمانان جهان، روز به‌روز بر ميزان زائران خانة خدا مي‌افزايد. اين پديده، ناگزير، تغيير برخي از حدود و موضوعيّت احكام را نسبت به سابق موجب مي‌گردد. امروز قرباني در حجّ، يكي از آن مسائلي است كه چهرة متفاوتي از گذشته را به تصوير كشيده است. اگر در گذشته، چهارپايان كشتار شده در منا به مصرف غذايي حاجيان و فقيران و مستمندان مي‌رسيد، اکنون ديگر به دليل زياد بودن تعداد حاجيان، برنامة غذايي كاروان‌ها و توصيه‌هاي بهداشتي، بدون استفاده رها مي‌شوند. بسيار اندكي از قرباني‌ها را اندك فقراي محل با خود ‌برده و به مصرف مي‌رسانند. بقيه، سال‌ها بود كه به وسيلة ماشين آلات، زير خاك دفن شده يا سوزانده مي‌شدند. اكنون پس از تلاش و مذاكرات دولتمردان جمهوري اسلامي ايران با دولتمردان و مفتيان عربستان سعودي و ديگر كشور‌هاي اسلامي، كشتارگاه و تأسيسات مناسبي از طرف بانك توسعة اسلامي در منا احداث گرديده، و از آن راه توانسته‌اند مقداري از قرباني‌ها را جمع‌آوري نموده و پس از بسته بندي و انجماد به مستمندان كشورهاي گوناگون اسلامي و گاهي ايران، گسيل دارند. به هر حال، قرباني در وضعيت گذشته و حال براي بسياري از حاجيان به صورت‌هاي زير انجام مي‌گرفته يا مي‌گيرد:
آدرس اینترنتی