درج مقاله
66 بازدید
تاریخ ارائه : 12/2/2012 11:33:00 AM
موضوع: فقه و اصول

درج مقاله «حکم کشتار چهارپایان به دست اهل کتاب» در سایت مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل بیت (ع)